Lover og regler for Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbunds lover, regler og bestemmelser er samlet i Lovheftet.

Nye revideringer presenteres her sammen med et tilhørende endringsvedlegg; En veileder og oversikt over hvilke endringer som er gjort i forhold til den forrige utgaven av Lovheftet.

Det er Lovkomitéens oppgave å oppdatere, gi fortolkninger og avgi uttalelser om NBFs lover og bestemmelser.

Lovkomiteen følger fortløpende med i NIFs regelverk, og internasjonale lover og regler fra IBF, USBC og ETBF, og korrigerer regler og bestemmelser i henhold til vedtak de fatter. I den grad det anses formålstjenlig, settes det inn henvisninger til bestemmelsene i de respektive regelverkene.

Kapittel 1, 10 og 13 kan kun endres på Forbundstinget. Resten av Lovheftet inneholder regler og bestemmelser som kan endres av FS i Tingperioden.

Lovkomiteen vil hele tiden bestrebe seg på å gi bestemmelsene en mest mulig entydig fremstilling, for å minske muligheten for feiltolkninger.

Lovheftet refererer i § 2.10 til liste over kjemikalier som er tillatt i forbindelse med endring av kulas overflate. Denne listen er tilgjengelig hos USBC

 

Nyheter og informasjon fra Lovkomitéen

Lovkomitéen ofte får ofte spørsmål og problemstillinger knyttet til konkrete episoder til behandling. I og med at dette også kan ha generell interesse for flere enn de involverte, vil vi i fremtiden presentere noen av svarene på denne plattformen.

Nyheter fra lovkomitéen

Ingrid S Hansen (2023-05-01 21:45:46)

Feil i §3.26.1 Der står det at det kan vøre 3 gram sidevekt og toppvekt, men det riktige er 3 oz!
Blir rettet ved neste revisjon, men dette gjelder uansett nå


Vidar Rise (2020-02-25 21:30:27)

Lovkomitéen har behandlet en forespørsel om tolkningen av §§ 4.33.3 og 4.33.4, omkring forfall og innsetting av ny spiller i forbindelse med finalespill.

Lovkomitéens uttalelse:
• § 4.33.3 fastslår for det første generelt, at en spiller som uteblir ikke skal erstattes, samme hvilken grunn det er for forfallet. De tilfellene hvor ny spiller skal settes inn for en kvalifisert spiller som ikke møter til finalespill, er beskrevet i § 4.33.1, og gjelder kun når spilleren har varslet forfall allerede før start. I slike tilfeller skal spilleren bli rangert best av de som ikke går videre.
• § 4.33.3 bestemmer også hva som skal skje dersom det ikke foreligger gyldig grunn for forfallet. Da skal spilleren som uteblir rangeres sist på den totale resultatlisten, og ilegges total startnekt for alt registrert bowlingspill inntil kl 11 den påfølgende dagen.
• § 4.33.4 beskriver hva som skal skje dersom turneringsleder har vurdert og godkjent at det foreligger gyldig grunn for forfallet. Da skal spilleren som uteblir rangeres sist av finaledeltakerne, og vil motta evt premie for den plasseringen.


Ingrid S Hansen (2017-02-13 21:20:01)

Oppdatering av loven.

Lovkomiteen holder nå på med gjennomgang av loven, for å sørge for at den er mest mulig oppdatert før Tinget i april.
Vi ber alle som har interesse for lover og regler om å lese igjennom loven og gi oss tilbakemelding på ev. mangler, skrivefeil, ting som kan misforståes, feil henvisning osv.
Vi trenger at noen utenfor komiteen ser over teksten, for det er veldig lett å se seg blind på det man skriver selv.
Tusen takk for hjelpen


Ingrid S Hansen (2016-02-03 20:21:14)

Oljeprofil og tidsfrister


Formuleringen i vedtak på tinget 2013 gjorde at fristen ble kunstig lang, nå som runden formelt begynner natt til mandag blir det nesten 2 uker. Med endringen på Tinget i 2015 vil fristen være mandag 24:00 uken det er liga, med et unntak for kamper som spilles mandag-onsdag, som senest skal varsles 48 timer før kampstart.
Lovteksten burde være klar - 48-timersfristen gjelder kamper som spilles tidlig i uka!


Ingrid S Hansen (2015-09-25 16:59:06)

Siste reviderte utgave av loven er lagt ut - faktisk i tide - før 1.september!
Turneringslederkurset blir oppdatert og vil være ferdig over neste helg, når vi er ferdig med TULIK-kurset og har fått tatt med de ev. rettinger/kommentarer som kommer der.
Håper loven blir lest og at ev. uklarheter blir rapportert til Lovkomiteen.

Vi har allerede oppdaget at en lovendring som ble vedtatt på Tinget var ufullstendig - nemlig Forslag 15 § 4.13.14 og § 4.21.3 - fjerne tvang om U11 og U13 klasse.
Der ble første setning i § 4.13 4 strøket; gjelder U 13 og hele § 4.21 3. . I tillegg skulle første linje i § 4.12 4 vært strøket, den gjelder U11.
Vi i lovkomiteen skulle ha oppdaget dette, men det gjorde vi ikke der og da. Nå vil det bli rettet i loven ved første revidering og i Turneringslederkurset, og gjelder selvfølgelig uansett fra sesongstart..


Ingrid S Hansen (2015-01-27 18:47:09)

Siste reviderte utgave av loven er nå lagt ut.
Dette er det dokumentet som vil bli grunnlaget for ev. endringer som kan komme som forslag til Tinget i april.
Alle som skal forfatte Tingdokumenter med henvisning til regelverket, må forholde seg til denne utgaven


Ingrid S Hansen (2013-10-31 14:12:16)

Endring av kulas overflate:
§ 4.10.1 WTBA er ikke korrekt oversatt. Følgende ord mangler i vår tekst. "mellom seriene i anvist område"

Korrekt tekst skal være:§ 2.10.1;
Det er tillatt å vaske/polere en kules overflate for hånd mellom seriene i anvist område, såfremt det ikke forsinker spillet. Resten av teksten er ok.


Ingrid S Hansen (2013-09-05 07:58:09)

Det ligger ute et endringsdokument datert 30.08.2013, som gjengir de endringer som er gjort siden forrige revidering.


Roar Hansen (2013-02-20 00:28:50)

Nå er siste reviderte utgave av NBFs Lover og regler lagt ut.
Vi ber om at eventuelle forslag som ønskes behandlet på Tinget i forbindelse med Lover og regler henviser til kapitler og paragrafer i denne utgaven av loven.