Tilskuddsordninger

Støtte fra NBF

Kurs og utdanning

Aktivitetslederkurs:

  • Tilskudd kr. 3000 (min 6 deltakere) alt.
  • kr 4000(min 8 deltakere).

Trenerkurs 1:

  • Tilskudd kr. 10.000 (min 8 deltakere) og gratis materiell.
  • Reisetilskudd etter vurdering.
  • Deltakere fra både krets og klubber, ev. samarbeid over kretsgrenser.

Bredde og rekruttering

Økonomisk støtte:

  • Støtte til juniorsamlinger i kretser/regioner.
  • Inntil kr. 8.000 som kan benyttes etter behov. Dokumentasjon på bruken må fremlegges.

Kursstøtte:

  • Rekrutteringskurs/bowlingskole:
  • Gratis materiell + kr. 2.000.
  • Hvert nytt juniormedlem innmeldt i klubb honoreres med kr. 200.

Turneringslederkurs

Det blir normalt ikke gitt tilskudd til dette kurset, men det kan i særskilte tilfeller gis støtte etter søknad.

Integrering

Det gis tilskudd etter søknad når det igangsettes/gjennomføres tiltak for funksjonshemmede, eks. psykisk utviklingshemmede

Støtte fra NIF

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Klubbene må søke gjennom kommunens idrettsråd.

Spillemidler til utstyr

Kun ramper til funksjonshemmede er godkjent for tilskudd, inntil 33%.

Oppstart og utviklingsstøtte

Søkes gjennom Idrettskretsene for nye klubber/grener.

Helse og rehabilitering

Midler som tildeles gjennom Extraspillet, søknad 1 gang pr år. Annonseres og gis til tiltak som klubben ønsker å starte.